Osmanlı Dağılma Dönemi

III. MUSTAFA DÖNEMİ (1757-1774)
1768-1774 OSMANLI - RUS SAVAŞI

Sebep: Rusların Lehistan içislerine karısarak, kral seçimine müdahale etmeleri üzerine Lehistan  halkı yeni krala isyan ederek karsı çıkmıs, bunun üzerine Ruslar isyancı Lehlileri yenerek, Osmanlı topraklarına kadar kovaladılar. Osmanlı Devleti Rusya'ya savas açtı.(1768)
NOT: Lehistanın bağımsız kalması Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Çünkü Lehistan Osmanlı  Devleti ile Rusya arasında "tampon devlet" durumundaydı.
Savas: Rus Ordusu Kırım'ı isgal etti, Eflak ve Boğdan'ı ele geçirdi. Baltık Denizinden Akdeniz'e geçen Rus donanması 1770 yılında ÇESME limanında Osmanlı Donanmasını yaktı.
Sonuç: Ruslarla "Küçük Kaynarca Antlasması" imzalandı.(1774)

I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ
KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI (1774)

Maddeleri:
1)Kırım'a bağımsızlık verilecek, Kırım sadece dini bakımdan halifeye(padisah) bağlı kalacak.
2)Kılburun, Yenikale, Kerç ve Azak Kalesi Ruslara verilecek.
3)Eflak-Boğdan, Ege adaları ve Gürcistan Osmanlılarda kalacak.
4)İngiltere ve Fransa'ya verilen Kapitülasyonlar Rusya'ya da verilecek.
5)Ruslar Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların koruyucusu (hamisi) olacak.
6)Ruslar istanbul'da daimi bir elçi bulundurabileceklerdi.

KÜÇÜK KAYNARCANIN ÖNEMİ:

Küçük kaynarca'nın en önemli maddeleri Kırım'a bağımsızlık ve Rusların Ortodoksların hamisi sayılması maddeleridir.
- Kırım'a bağımsızlık verilmesiyle, Ruslar Kırım'ı ele geçirme konusunda önemli bir adım atmıslardır. Nitekim çok geçmeden, 1783 tarihinde Kırım'ı isgal ederek Rus topraklarına katmıslardır. Böylelikle Fatih döneminden beri devam eden Karadeniz'deki Türk egemenliği sona erecektir.

Ruslar Osmanlı Ortodoklarının koruyucusu olmaları ile, Osmanlı Devletinin iç islerine sık sık karısacaklar, böylelikle Balkan milletleri üzerinde etkili olacaklardır.

OSMANLI - AVUSTURYA + RUSYA SAVAŞLARI :(1787-1792)
Sebepler:
1- Osmanlı Devleti'nin Kırım'ın Ruslar tarafından isgalini unutamaması. (1783'de II. Katerina Kırım'ı isgal ederek Rusya'ya kattığını ilan etmis,binlerce Türk'ü kılıçtan geçirmisti.Osmanlı Devleti bu olup bittiye ses çıkaramamıstı.)
2- Rusya ve Avusturya Osmanlı Devletinin Balkan topraklarını paylasma konusunda  anlastılar. Anlasmaya göre eğer istanbul alınırsa "Bizans imparatorluğu" yeniden kurulacaktı.
Savas: Anlasmayı haber alan Osmanlı Devleti zaten Kırım'ın acısını unutamadığından Rusya'ya savas ilan etti. Avusturya'da savasa katılınca Osmanlı Devleti her ikisine karsı savasmak zorunda kaldı.
Sonuç: Avusturya Osmanlı Devletiyle ZiSTOVi ANTLASMASI'nı imzalayarak (1791) Rusya'yı yalnız bıraktı.
Çünkü: Avusturya, bu sırada çıkan Fransız ihtilalinden olumsuz sekilde etkilenmisti.
NOT: Zistovi Antlasmasıyla Avusturya savastan önceki sınırlarına çekildi. Bundan sonra  Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında ciddi bir savas olmamıs, hatta I. Dünya Savasında Osmanlı Devletiyle birlikte savasmıstır.
NOT: Fransız ihtilalinin yaydığı "Milliyetçilik" akımından en çok etkilenen iki devlet Avusturya ve Osmanlı Devleti'dir. Zistovi Antlasmasından sonra tek basına kalan Rusya ile savas 1792'ye kadar sürdü. Sonuçta YAS ANTLASMASI imzalandı.(1792) Yas Antlasmasıile Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Yas Antlasması Osmanlı Devletinin Dağılma Döneminin baslangıcı sayılır.

(1798 -1801) OSMANLI - FRANSA SAVAŞI (MISIR'IN İŞGALİ)
* SAVAŞIN SEBEPLER:
1789 yılında Fransız ihtilali meydana gelmisti. Fransa Arnavutluk'taki bazı kıyıları ele geçirince Osmanlı Devleti ile komsu oldu. Fransızlar hem Osmanlı'nın Balkan Milletlerini bağımsız olmaya tesvik ediyor, hem de sömürgecilik faaliyetine baslıyorlardı. 1798 yılında NAPOLYON BONAPART Mısır'ı isgal etti. Amacı hem Osmanlı topraklarından pay almak, hem de ingiltere'nin Hindistan'la olan bağlantısını kesmekti.
SONUÇ: ingiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldılar. Yeni kurulan "Nizam-ı Cedit" ordusu AKKA KALESi önünde Napolyon'u yendi.
NOT: Bu Napolyon'un ilk yenilgisiydi. Nizam-ı Cedit'in ise ilk ve son basarısıydı. Fransa 1801'de imzalanan EL-ARiS Antlasmasıyla Mısır'dan geri çekilmek zorunda kaldı.

V. MEHMED REŞAT DÖNEMİ (1909-1918)

TRABLUSGARP SAVAŞI :(1911)
AÇIKLAMA: XX. yy. basında Kuzey Afrikada sadece Trablusgarp Osmanlı  egemenliğinde kalmıstı.(Daha önce Cezayir'i ve Tunus'u Fransızlar,Mısır'ı da ingilizler isgal etmislerdi.)
SEBEP:
italya'nın gelisen sanayisi için hammadde ve pazar arayısı, bunun içinde Osmanlının elindeki
Trablusgarp'a asker çıkarmaları.
SAVAŞ:
Osmanlı Devleti Trablusgarp'a(Libya) karadan asker gönderemiyordu. Çünkü Mısır ingilizlerin olduğundan kara yolu bağlantısı kesikti. Osmanlı Donanması italyan donanmasından zayıf olduğundan denizdenden de Trablusgarp'a müdahale edemedi. Bu yüzden aralarında M.Kemal ve EnverBey'in de bulunduğu gönüllü subaylar bölgeye giderek burada italyanlara karsı basarılı savaslaryaptılar. (Tobruk, Derne, Bingazi)
SEBEP:
1-italya'nın gelisen sanayisi için hammadde ve pazar arayısı, bunun içinde Osmanlının elindeki
Trablusgarp'a asker çıkarmaları.
SAVAŞ:
Osmanlı Devleti Trablusgarp'a(Libya) karadan asker gönderemiyordu. Çünkü Mısır ingilizlerin
olduğundan kara yolu bağlantısı kesikti. Osmanlı Donanması italyan donanmasından zayıf olduğundan denizdenden de Trablusgarp'a müdahale edemedi. Bu yüzden aralarında M.Kemal ve Enver Bey'in de bulunduğu gönüllü subaylar bölgeye giderek burada italyanlara karsı basarılı savaslar yaptılar. (Tobruk, Derne, Bingazi) Trablusgarp'ı ele geçirmekte zorlanan italyanlar Oniki Ada ve Rodos'u isgal ettiler. Bu
sırada Balkan Savası patlak verince Osmanlı Devleti barıs imzalamak zorunda kaldı.
SONUÇ: italyanlarla UŞİ (Ouchy) ANTLASMASI imzalandı. (1912)
Maddeleri:
1)Trablusgarp italya'ya verildi.
2)Oniki Ada ve Rodos geçici olarak italya'ya bırakıldı.(Balkan Savası sırasında Yunanlıların eline geçmesin diye)
NOT: italyanlar Balkan Savasından sonra sözlerinde durmayarak adalardan çekilmediler. II. Dünya
Savasından sonra adalar Yunanistan'a geçti.

UŞİ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ :
Bu antlasmayla Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki son toprağını da kaybetti.

BALKAN SAVAŞLARI :
Sebep:
Rusyanın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme düsüncesi doğrultusunda Balkan Devletlerini Osmanlıya karsı kıskırtması.
AÇIKLAMA: ingiltere, Osmanlı-Almanya yakınlasmasından rahatsızlık duyuyordu. Çünkü Almanya hem
Avrupa'nın güçlü bir devleti hem de ingiltere'nin sömürgelerine göz diken bir tavırda idi. ingiltere Almanya tehlikesine karsı daha zayıf durumda olan Rusya'yı kullanmaya karar verdi. 1908 yılında Estonya'nın baskenti REVAL'de yapılan görüsmelerden sonra ingiltere Rusya'yı Balkan ve Osmanlı politikasında serbest bıraktı. Yani Rusya boğazları ele geçirebilecek, ingiltere buna ses çıkarmayacaktı. Fırsatı değerlendiren Ruslar Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karsı kıskırttılar.

I. BALKAN SAVAŞI:
SAVAŞ:
Rusların kıskırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine savas açtılar.
- Osmanlı Ordusunun bir bölümü savastan önce terhis edilmisti. Bu duruma bir de subaylar arasındaki siyasi çekismeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi.
- Makedonya, Batı Trakya, Edirne ve Kırklareli isgal edildi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
NOT: Balkanlarda Osmanlıdan ayrılarak bağımsız olan son devlet ARNAVUTLUK'dur.
SONUÇ:
Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplandı.(1912) Londra
Konferansında Osmanlı devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti. (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli). Ayrıca Bozcada ve Gökçeada dısındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a geçti.

II. BALKAN SAVAŞI:
SEBEP: I.Balkan savasında ençok toprağı Bulgaristan almıstı. Bu durumdan memnun olmayan Yunanistan,
Sırbıstan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a savas açtılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti'de savasa girerek Edirne ve Kırklareli'yi Bulgarlardan geri aldı.
NOT: I.Balkan Savası Osmanlı Devletine karsı, II. Balkan Savası ise Bulgaristana karsı yapılmıstır.
SONUÇ: Osmanlı Devleti Bulgaristan ile iSTANBUL, Yunanistan ile ATiNA Anlasmalarını imzaladı.(1913)
NOT: istanbul ve Atina Antlasmalarında Bulgaristan ve Yunanistanda yasayan Türklere "Azınlık"
statüsü verildi.
NOT: Balkan Savaslarından sonra Talat,Cemal ve Enver Pasaların devlet idaresindeki etkinliği arttı.
(Üç Pasa Devri)
ll.Abdülhamid Padişah olmadan önce V. Murat Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonucu padisah oldu.(1876) Ancak sağlığının yerinde olmadığı görüldü. Bu durum karsısında başta Mithat Paşa olmak üzere önde gelen devlet adamları V. Murat'ın yerine Mesrutiyeti ilan etme sözü veren II.Abdülhamit'i tahta çıkardılar.

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ (1876-1909)


I. MEŞRUTİYETİN ÖNEMİ:(1876)

Padisah: II.Abdülhamit
ilanda Etkili Olan Grup: Jön Türkler(Genç Osmanlılar)
Savundukları Düsünce: Osmanlıcılık
Mesrutiyet nedir: Krallık yada padisahlıkla yönetilen ülkelerde kralın yanında bir meclisin (parlamento) bulunmasıdır. Mesrutiyeti ilan etmeye söz veren Sultan II. Abdülhamit verdiği sözü yerine getirerek
Mithat ve Sait Pasaların hazırladığı KANUN-i ESASi'yi (anayasa) kabul ederek Mesrutiyeti ilan etmistir.(23 Aralık 1876)

KANUN-İ ESASİYEYE GÖRE:
Osmanlı Meclisi AYAN ve MEBUSAN meclislerinden olusacaktı. Ayan Meclisini Padisah Mebusan Meclisini
ise halk seçecekti.(18 bin Yahudi bir, 107 bin hırıstiyan bir, 133 bin müslüman bir milletvekili seçecekti.) Seçilen milletvekilleri 20 Mart 1877'de toplanarak çalısmalarına baslamıstır. Bu arada Rusların bazı tavizler istemesi üzerine Meclis Rusya'ya karsı savas ilanına karar vermistir. Bu savasta Osmanlı Devletinin büyük kayıplar vermesi üzerine Abdülhamit Kanun-i Esasinin 113.maddesine dayanarak 14 Subat 1878'de meclisi kapatmıstır.Böylece "Birinci Mesrutiyet" sona ermistir.
NOT: I.Mesrutiyetle halk, ilk olarak dolaylı da olsa yönetime katılmıstır.
NOT: I.Mesrutiyetin ilanını hızlandıran en önemli dıs gelisme,1876 da istanbulda toplanan TERSANE
KONFERANS'ında Avrupalıların azınlıklarla ilgili isteklerine engel olunmak istenmesidir.

İSTANBUL (TERSANE) ONFERANSI (1876) :
Rusyanın Panslavist politikasıyla Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmaya baslaması ingiltere'nin çıkarlarına aykırıydı. Bu yüzden ingiltere Balkan Milletlerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla istanbul'da Milletlerarası bir konferansın toplanmasını sağladı.Konferansa Osmanlı Devletinin yanısıra ingiltere, Rusya, Fransa,Avusturya ve italya katıldı. istanbul Konferansı çalısmalarına basladığı sırada Osmanlı Devleti I.Mesrutiyeti ilan ederek konferansı etkisiz hale getirmeye çalısdı.
NOT: Osmanlı Devleti bu hareketiyle, konferans kararları üzerinde olumlu bir etki yapmak amacındaydı.
Çünkü mesrutiyet rejimi içinde Osmanlı vatandası olan Yahudi ve Hırıstıyanlar da Meclisi Mebusana
temsilci göndererek yönetime katılabilecek ve haklarını arayabileceklerdi. Bu yüzden Osmanlının
Balkanlar'da ıslahat yapmasına artık gerek yoktu. Ancak Avrupa Devletleri bunu ciddiye almadılar ve konferansta asağıdaki kararları aldılar.

TERSANE KONFERANSI MADDELERİ:

1)Sırbıstan ve Karadağ'ın toprakları genisletilecek,
2)Bulgaristan ve Bosna-Hersek'e özerklik verilecek.
Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyince konferans dağılmıs ve daha sonra Londra'da tekrar bir
araya gelen Avrupa Devletleri benzer kararlar alarak Osmanlı'nın bu kararlara uymasını istemislerdir.

OSMANLI - RUS SAVAŞLARI (1877-1878)  (93 HARBi)
SEBEPLERi:
1) İstanbul(Tersane) ve Londra Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi
2) Rusya'nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme çabası Rusya bu sebeplerden birincisini gerekçe göstererek Osmanlı Devletine savas ilan etti.
SAVAS: Ruslar doğuda Erzurum'a kadar ilerlediler. Rus ordusu AZiZiYE Tabyalarında GAZi AHMET MUHTAR PASA tarafından durduruldu. Balkanlarda ise Ruslar Tuna'yı asıp PLEVNE önlerine geldiler. Plevne'de GAZi
OSMAN PASA önemli basarılar kazandı. Ancak daha sonra Plevne düstü. Ruslar Edirneyi alarak Çatalca
önlerine kadar geldiler.Osmanlı Devleti barıs istemek zorunda kaldı. iki taraf arasında AYESTEFANOS(Yesilköy) ANTLASMASI imzalandı.

AYESTEFANOS ANTLAŞMASI (3 MART 1878)
MADDELERi:
1) Sırbıstan,Karadağ ve Romanya tam bağımsız olacak ve sınırları genisletilecek.
2) Büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak.
3) Batum,Kars,Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara verilecek.
4) Girit ve ERMENiLERiN oturduğu yerlede ıslahat yapılacak.
5) Bosna-Hersek'e özerklik verilecek.
6) Teselya Yunanistan'a verilecek.
7) Osmanlı Rusyaya 30 milyon altın savas tazminatı ödeyecek.
NOT: Bu anlasma Rusya'ya sıcak denizlere inme konusunda Balkan ve Doğu koridorunu açmıstır. Bu durum
Avrupa devletlerin tepkisine neden olmus, Rusya yeni bir savası göze alamadığından BERLiN'de bir kongre toplanmasını kabul etmistir.
NOT: AYESTEFANOS ANTLASMASI yürürlüğe girmemis,bunun yerine Berlin antlasması imzalanmıstır.
NOT: Osmanlı Devleti'nin imzalayıpta uygulamaya konulmayan iki antlasma AYESTEFANOS ve SEVR'dir.

BERLİN KONGRESİ VE BERLİN ANTLAŞMASI (1878):
Kongreye Katılan Devletler: Osmanlı,Rusya,ingiltere,Fransa, Avusturya, italya ve Almanya.
NOT: Bu sırada ingiltere, Osmanlı Devletine KIBRIS'ın kendisine bir ÜS olarak verilmesi durumunda kongrede Osmanlı Devletini savunacağını söyledi. Osmanlı ingiltere'nin bu isteğini kabul etmek zorunda kaldı.

BERLİN ANTLAŞMASININ MADDELERİ (1878):
1) Ayestefanos Antlasmasıyla kurulan BULGAR KRALLIĞI üçe ayrıldı:
a) Asıl Bulgaristan: Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik haline getirildi.
b) Makedonya: Islahat yapılmak sartıyla Osmanlıya bırakıldı.
c) Doğu Rumeli: Osmanlıya bağlı kalacak,ancak hırıstiyan bir vali tarafından yönetilecek.
2) Sırbıstan,Romanya,Karadağ bağımsız olacak.
3)Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak.
4) Kars,Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı'ya verilecek.
5) Teselya Yunanistan'a verilecek.
6) Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak.
7) Osmanlı Rusya'ya 60 milyon altın savas tazminatı verecek.
ÖNEMi:
1) Osmanlı'nın dağılma süreci hızlandı.
2) Bu antlasma ile ingiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı.Bu yüzden Osmanlının dıs politikasında ingiltere'den bosalan yeri ALMANYA almaya basladı.
3) ERMENi MESELESi ilk defa uluslararası bir antlasmada yer almıs, Ermeni Meselesi Ermenilerin değil
Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıstır. Berlin Antlasması, ERMENi Meselesinin BASLANGICI olarak kabul edilmektedir.
4) Osmanlının 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlasmadır.
5) Anlasmadan en karlı çıkan, Bosna Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrısı üs olarak
alan ingiltere'dir.

BERLİN ANTLAŞMASI SONRASI:

1- Kıbrıs'ın İngilizlere Üs olarak Verilmesi:
Berlin kongresi sırasında Osmanlının çıkarlarını savunması karsılığı ingiltere'ye Kıbrısta üs kurma sözü verilmisti. Berlin Antlasmasından sonra KIBRIS üs olarak ingilizlere verildi.(1878)
NOT: ingiltere böylelikle Süveys kanalını kontrol etme imkanına kavusmustur. Osmanlının I.Dünya savasına girmesiyle ingiltere, Kıbrısı toprakların kattığını açıkladı.

2- Düyun-u Umumiye İdaresinin Kurulması (1881):
Osmanlı Devleti dıs borç ve faizlerini ödeyemeyince alacaklı devletler bu idareyi kurmuslardır. Bu idare dıs borçları doğrudan toplamak suretiyle kurulan yabancı bir mali kontroldü. Bu da Osmanlı Devletinin ekonomik bağımsızlığına gölge düsürmüstür.

3- Tunus'un Fransızlar Tarafından İşgali (1881):
Fransa'nın Tunus'u isgalini Osmanlı Devleti sadece protesto edebilmistir.(Fransa hatırlanacağı gibi 1830 yılında da Cezayiri isgal etmisti.)

4- Mısır'ın İngilizler Tarafından İşgali (1882):
ingilizler Süveys Kanalının açılmasıyla önemi daha da artan MISIR'ı 1882'de isgal ettiler.

5- Doğu Rumeli'nin Bulgar Krallığı ile Birleşmesi (1885):
Doğu Rumeli Bulgarlarının Bulgar Prensliği ile birlesmek için ayaklanmaları sonucu yapılan görüsmelerde Osmanlı Devleti bu bölgenin Bulgar
Prensliğine bağlanmasını kabul etti (1885)

6- Girit Sorunu ve Osmanlı-Yunan Svaşı :
Yunanistan'ın Giritin iç islerine karısması ve burada çıkan ayaklanmayı desteklemesi sonucu OSMANLI-YUNAN savası çıktı. Yapılan DÖMEKE MEYDAN SAVASINI kazanan Osmanlı kuvvetlerine Atina yolu açıldı. Ancak Avrupa Devletlerinin müdahale etmesi üzerine iSTANBUL ANTLASMASI imzalandı.(1897) Buna göre Girit'e özerklik verilmis, ayrıca yönetimi Yunanlı bir Prense verilmistir.
NOT: Bu antlasma ile Giritin yönetimi elimizden çıkmıs, II.Mesrutiyet sırasında Girit Yunanistan tarafından isgal edilmis,Balkan Savası sonucu imzalanan Atina Antlasmasıyla da Girit'in Yunanistan'a ait olduğu kabul edilmistir.

7- Bosna Hersek'in Avusturya'ya Bağlanması (1908):
Berlin Antlasmasında Bosna Hersek'in yönetimi geçici olarak Avusturyaya bırakılmıstı. II. Mesrutiyetin ilanı sırasında Avusturya Bosna- Hersek'i
topraklarına kattığını açıkladı. Osmanlı bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

8- BULGARiSTANIN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASI(1908):
II.Mesrutiyetin ilanı ile olusan karısıklıklardan yararlanan Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler.Rusya'nın araya girmesiyle Osmanlı Devleti bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

II. MEŞRUTİYETİN İLANI (1908):
Padisah: II.Abdülhamit ilanında Etkili Olan Grup: ittihat ve Terakki
Savunulan Düşünce: Türkçülük 14 Subat 1878'de Sultan Abdülhamit'in meclisi kapatmasıyla sahsi idare dönemi baslamıs ve 1908 yılına kadar 30 yıl sürmüstür. Bu dönem içinde Sultan Abdülhamit'e karsı olanlar,
mesrutiyeti yeniden ilan etmek amacıyla bir takım cemiyetler kurmuslardır. Bu cemiyetler içinde en önemlisi
iTTiHAT VE TERAKKi CEMiYETi'dir. Selanik'te ittihat ve Terakki yanlısı subayların ayaklanması sonucu II.Abdülhamit mesrutiyeti tekrar ilan etmistir.(1908) II. Mesrutiyetin ilanı sorunları çözmeye yetmedi. içte ve dısta yeni sorunlar çıktı. Bu dönemde kurulan siyasi partilerin mevcudiyeti partizan çekismeleri yarattı.

10- 31 MART OLAYI (13 NiSAN 1909): istanbulda AVCI TABURLARININ baslattığı mesrutiyet karsıtı
ayaklanmadır.

31 MART OLAYININ SONUÇLARI:
1) Mahmut Sevket Pasa komutasındaki HAREKET ORDUSU istanbul'a gelerek ayaklanmayı bastırmıstır.
(M.Kemal bu orduda Kolağasıdır.)
2)II.Abdülhamit tahttan indirilmistir.Yerine V.Mehmet Resat padisahlığa getirilmistir.
3)Kanun-i Esasinin bazı maddeleri değistirilmistir.
NOT: II.Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle Osmanlı Devleti Yönetiminde iTTiHAT VE TERAKKi DÖNEMi
baslamıs,bu dönem 1918'de imzalanan Mondros ateskes Antlasmasına kadar sürmüstür.Bu geçen 9
yıl içinde Osmanlı Devleti Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaslarını yasamıs ve çok ağır yenilgiler almıstır.
* OSMANLICILIK:
Tanzimat döneminin sonlarına doğru bazı Osmanlı Aydınları GENÇ OSMANLILAR adıyla bir cemiyet kurdular. Bunların amacı Fransız ihtilali sonucu yayılan "Milliyetçilik" akımının Osmanlı Devleti üzerinde etkisini kırmaktı. Bunun için dil,din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesin esit haklara sahip olmasını savunuyorlardı. Bu milletlere yönetimde temsil hakkı verilirse Osmanlı Devletinden ayrılmayacaklarını düsünüyorlardı.

* İSLAMCILIK (Panislamizm):
Genç Osmanlıların (jön Türkler) Osmanlıcılık fikrine karsı II. Abdülhamit bu düsünceyi savunmustur. Padisahın bunda iki amacı vardı:
a)Dar anlamda: imparatorluğu korumak ve devam ettirmek.
b)Genis anlamda: Hilafet çatısı altında dünya islam birliğini sağlamaktı. Bu düsünceyi savunanlara göre din ile millet birdir. Hangi milletten olursa olsun müslümanların halifenin etrafında birleşmesi gerekir.
NOT: İslamcılık düsüncesi de Osmanlıcılık gibi Milliyetçilik akımı karsısında etkili olamamıstır. Bunun en açık kanıtı da I.Dünya savasında Halifenin Cihad çağrısına müslüman Arapların uymamasıdır.

* TÜRKÇÜLÜK:
İslamcılık ve Osmanlıcılık düsüncelerinin geçerli olduğu dönemlerde pek yaygınlasamadı. Özellikle II.Mesrutiyet döneminde güç kazandı. Türkçülük düsüncesinin öncülerine göre devlet ancak
dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanılarak sürdürülebilirdi. Türkçülük akımı ZiYA GÖKALP'in katkılarıyla ilmi bir içerik kazanmısdır.

* BATICILIK:
ilk olarak askeri alanda baslayan batılılasma hareketi, daha sonra devlet ve toplum hayatında da etkisini gösterdi.
ABDÜLAZİZ DÖNEMİ(1861-1876)
Döneminde olan önemli olaylar:
1) Rusyanın Balkanlarda panslavizm idealini yaymaya baslamasıyla isyanlar baslamıstır. (Sırp, Karadağ, Bosna- Hersek,Romen (Eflak-Boğdan) ve Bulgar isyanları ortaya çıkarak "Balkan Bunalımı"na zemin hazırlandı.
2) Girit'teki Rumlar ayaklanarak Yunanistan'a bağlanmak istediler. Avrupalıların duruma müdahalesiyle
Osmanlı Devleti HALEPA FERMANI'nı ilan etmis ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmistir.
3) Mısır Hidivi(valisi) ismail Pasa'nın gayretleri ve Fransa'nın desteğiyle 1869'da Süveys Kanalı açılmıs, böylece coğrafi kesiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz yeniden canlanmıstır.
NOT: Bu durum Avrupalı devletlerin Mısıra sahip olma arzunu artırmıstır.
4) Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıstır.
5) Avrupalı Devletler azınlıklarla ilgili ağır istek ve tehditlerden olusan BERLiN MEMARANDUM'unu ilan ettiler.
6) Avrupada önemli gelismeler görülmüs, italya(1870), ve Almanya(1871) siyasi birliklerini tamamlayarak
siyasi güç olarak ortaya çıktılar.
7) Abdülaziz, GENÇ OSMANLILAR tarafından tahttan indirilmis, yerine V.MURAT getirilmistir.(Abdülaziz
tahttan indirildikten sonra Feriye Sarayın'da hapis hayatı yasadı. Burada damarları kesik vaziyette bulundu.)
Top