Yürütme(Devleti Yönetme)

YÜRÜTME

Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfat­la Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliği­ni temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gö­zetir.

 

Bazı Görevleri

1.  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğin­de toplantıya çağırmak,

2.  Yasaları yayımlamak,

3.  Yasaları yeniden görüşülmek üzere Tür­kiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek (Ve­to yetkisi),

4.  Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

5.  Yasaların, anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,

6.  Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

7.  Başbakanı atamak ve istifasını kabul et­mek,

8.  Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek ya­bancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

9.  Uluslararası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

10.  Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil et­mek,

11.  Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağır­mak,

12.  Üniversite rektörlerini seçmektir.

Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, cumhurbaşkanlığı­na vekillik eder ve cumhurbaşkanına ilişkin yetki­leri kullanır.

 CUMHURBAŞKANLARIMIZ

1. Mustafa Kemal Atatürk

2. İsmet İnönü

3. Celal Bayar

4. Cemal Gürsel

5. Cevdet Sunay

6. Fahri Korutürk

7. Kenan Evren

8. Turgut Özal

9. Süleyman Demirel

10.Ahmet Necdet Sezer

11.Abdullah Gül

12.Recep Tayyip Erdoğan

 

Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulunun diğer adı hükümettir. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan olu­şur. Başbakan TBMM üyeleri arasından cumhur­başkanı tarafından atanır. Bakanlar başbakan tarafından belirlenir ve atamaları cum­hurbaşkanının onayına sunulur. Bakan atamasın­da meclis dışından bir kişi de seçilebilir.

Hükümet, vatandaşların temel hak ve öz­gürlüklerini kullanabilmesi için yasaların işlemesi­ni sağlar.

Bakanlar Kurulunun Bazı Görevleri

Vatandaşa iş olanağı sağlamak (fabri­kalar kurmak) 

Vatandaşın  güvenliğini sağlamak.

Yurdu iç ve dış tehditlere karşı koruyarak vatan bütünlüğünü korumak. 

Vatandaşlarına hizmet götürmek( yollar, köprüler, barajlar vs. yapmak)

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek.

Başbakanın Bazı Görevleri 

Hükümeti kurmak.

Bakanlar arası işbirliği sağlamak. 

Hükümet politikasını takip etmek.

Cumhurbaşkanın katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek.

Hükümet programının hazırlanmasını sağlamak

 

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top