Milli Güç Unsurları

Milli Güç;  Bir devletin hedeflerini gerçekleştirmek için kullandığı maddi ve  manevi güçlerinin toplamına "millî  güç"    denir.

Atatürk'ün yönetim anlayışının temelinde millî güç unsurları bulunmaktadır.

Siyasi Güç; Bir devletin ulusal hedeflerine ulaşabilmek için ve ulaşabildiklerini korumak, milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal güçlere denir.

Bir ülkede siyasi gücün etkili ve güçlü olması;

*Bir devletteki siyasi gücün etkili olması ülkedeki demokrasinin gelişmişliğine bağlıdır.

*Bir ülkede siyasi gücün istenen düzeyde olabilmesi için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Buna göre öncelikle var olan kanunların toplumun sosyal ve kültür yapısına uygun, yeterli ve tam anlamıyla uygulanıyor olması gerekir.

*İç politikada devlet milletle bütünleşmeli ve siyasal sistem tam işlemelidir. Atatürkçü düşünce sisteminin en önemli unsurudur. Ulusal egemenliğin uygulanması ve demokrasinin varlığı bu güçle mümkündür.

*Siyasi gücün güçlü olması demokrasinin güçlü olduğunu gösterir.

*Devletin siyasi ilişkilerinde diğer devletlerle yaptığı siyasi antlaşmalarda menfaatlerini koruma ve devletin itibarını yükseltme kabiliyetinde olmalıdır.

*Devleti yönetenlerin halka dayanması ve siyasi ve diplomatik bilgi ve tecrübelere sahip olması gereklidir.

 

Not: Türkiye Cumhuriyeti’nin “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.” ve “Laik” bir yapısının olmasıyla sınıfsız toplum oluşturması siyasi güç açısından önemlidir.

Askeri Güç; Bir devletin ulusal politikalarını uygulamasında ve millî hedeflere ulaşmasında kullandığı fiziki güçtür. Jeopolitik konumu çok önemli  olan , kurulduğundan  bu yana sürekli hedef olan  Türkiye Cumhuriyeti  için, milli politikaların uygulanması açısından  askeri gücün güçlü olması gereklidir.Çünkü askeri güç caydırıcıdır.Askeri olarak ne kadar güçlü olunursa o kadar caydırıcılık artar.

Bir ülkede askeri gücün etkili olması için;

*Asker sayısı, silah ve teknolojik donanım vs. iç ve dış tehlikelerden korunabilmek için askerî açıdan güçlü olmalı

*İç ve dış tehlikelerden korunmak için askeri güce önem verir.

*Askeri güç iç ve sınır güvenliğini sağlamada da etkilidir.

*Milli menfaatlere yönelik iç ve dış tehditlere karşı “caydırıcı - vazgeçiren” bir etkiye sahip olmalıdır.
*Bir milletin rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlar.

*Halkının hakkını ve bağımsızlığını korur.

Not: Düzenli ordunun kurulması ve ordumuzun gelişen teknolojiye ayak uydururak kullandığı silah,tank,jet ve gemi gibi askeri araç gereçlerin yenilenmesi ya da yeni takviyeler askeri gücü artırır.

Not:Mustafa Kemal Atatürk’e göre “Türkiye Cumhuriyeti iki şeye güvenir. Biri milletin kararı diğeri de ordumuzun kahramanlığına”

Ekonomik Güç;  Bir devletin ekonomik gücünün iyi olması milletine karşı görevlerini hakkıyla yerine getirebilmesini sağlar. Güçlü ve bağımsız bir devlet ancak güçlü bir ekonomi ile sağlanır.

Bir ülkenin ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için;

*Ülkedeki yer altı ve yer üstü kaynakları devamlı ve yeterli olmalı, sanayi alt yapısı ve nitelikli insan  gücü bulunmalıdır.

*Milli birlik ve beraberlik içinde, milli kalkınma hedefleri doğrultusunda hareket etmelidir.

*Dünyadaki pazar payını artırmak için devlet ve hükümetin gayret göstermesi gereklidir.

*Ekonomi milli kaynaklara dayandırılmalı ve tam bağımsız olmalıdır.

*Milli kaynakların  iyi kullanılması devletin gelişmesini sağlar.

Not: Milli kaynakları kullanarak sanayileşme çalışmaları cumhuriyetin ilk yıllarında başlamış ve hammaddesi TÜRKİYE’ de olan çok sayıda  sanayi tesisi açılmıştır.

Not: “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.”Mustafa  Kemal ATATÜRK

Sosyokültürel Güç; Sosyokültürel güç, eğitimli, teknik bilgilerle donanmış, kültürlü  insanların oluşturduğu güçtür.Bir milleti oluşturan kültürel değerlerin tümü ve toplumsal özellikler sosyokültürel gücü oluşturur.

Bir ülkenin sosyokültürel gücünün yüksek olabilmesi için;

*Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması

*Milli birlik ve beraberliği kuvvetleştiren çalışmalara önem verilmesi

*Eğitim ve kültür alanlarında inkılaplar yapılarak toplumun bilgi ve kültür düzeyinin   geliştirilmesi

*Bilim ve teknoloji alanlarına yatırımlar yapılması

*Kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesine önem verilmesi

Not:  Atatürk Sosyokültürel gücü güçlü kılmak için eğitim ve kültür alanındaki çalışmaların geliştirilmesini istemiştir.Tevhit-i Tedrisat kanunu,Millet Mektepleri gibi pek çok çalışma ve kanun bu kapsamda yapılmıştır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top