Türklerin Anayurdu

Türklerin Anayurdu ve Anayurdun Sınırları

Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, verimli topraklara ve yeraltı zenginliklerine sahip Batı ve Doğu Türkistan’dan ibaret olup; Asya kıtasının ortasını kaplamaktadır.

Türkler, doğuda Kadırgan Dağlan’ndan, güneyde Karanlık Dağlar, Karakurum Dağlan, Pamir Yaylası, Hindukuş Dağlan; batıda Hazar Denizi, itil (Volga) Nehri Havzası; kuzeyde Altay Dağlan, Sayan Dağlan ve Baykal Gölü Havzası’na ulaşan bu geniş bölgede yaşıyorlardı. Bu geniş bölgeye yerleşen, yüksek kültür ve medeniyete sahip Türklerin adına izafeten Türkistan veya Türkeli denilmektedir.

Türkistan’ı, kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan Tarbagatay Dağları, Ala Dağlar ve Tanrı Dağları’nm batıda ulaştığı dağlık bölge, Doğu Türkistan ve Batı Türkistan olmak üzere ikiye böler. Tanrı Dağlan ile Altay Dağlan arasında Çungarya Havzası yer alır. Balkaş Gölü’ne ulaşan ili Irmağı Vadisi, Doğu ve Batı Türkistan arasında bir tabii geçit durumundadır.

Kültür, toplumların gelişme süreci içinde oluşturdukları bütün maddî ve manevî değerlerin, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Uygarlık (medeniyet) ise insanlığa mal olmuş; bütün insanlık tarafından beğenilen ve benimsenen ortak değerlerdir. İslâm medeniyetini buna örnek gösterebiliriz.
Kaynak : yorumla.net - Ana Yurtta Kurulan İlk uygarlıklar Kültür millîdir. Uygarlık ise insanlığın ortak malıdır. Bir kültürün oluşmasında içinde yaşanılan coğrafyanın özellikleri, insanların ihtiyaçları ve doğa ile ilişkileri önemli birer etkendir. Bu etkileri Orta Asya ve İlk Çağ kültürlerinde görebiliriz. Orta Asya'da yapılan kazılarda M. Ö. 5000 yıllarına kadar uzanan kültürlere rastlanmış ve bu bölgede kurulan Büyük Hun Devleti (Asya Hunları) de bu kültürlerden etkilenmiştir. Zamanla gelişen Orta Asya kültürü, Orta Çağ Avrupa'sına ve İslâm dünyasına ışık tutmuştur.

Orta Asya'da kurulan ilk uygarlıkların tarihi M. Ö. V. bin yıllarına kadar uzanmaktadır. Arkeolojik kazılar sonucu Orta Asya'da, Yontma Taş Devrine kadar uzanan gelişmiş uygarlıklar meydana çıkarılmıştır.
Orta Asya'da, ortak yanları olmakla beraber birbirinden az çok farklı uygarlıkların birbirini izlediğini, biri biterken hemen bir yenisinin başladığını görmekteyiz. Bu uygarlıkların geride kalan kalıntıları, daha sonra bu topraklarda kurulacak olan Büyük Hun Devleti'ni, birçok yönden etkiledi. Orta Asya'da yüzyıllar boyunca gelişen bu uygarlıklar, gelecekte Orta Çağ Avrupa sanatı ve daha sonra da İslâm uygarlığı üzerinde etkili olmuştur.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top