Türk Tarihi Kronolojisi

M.Ö
318:  Hunlarla Çinliler arasındaki Kuzey Şansi Savaşı.
220:  Büyük Hun Devleti'nin kuruluşu.
214:  Çin Seddi'nin yapımının tamamlanması.
209:  Mete'nin Hun Devleti'nin başına geçmesi.
174:  Mete'nin vefatı.
60:   İpek Yolu'nun Çin denetimine girmesi.
58:  Hun İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılması.
36:  Batı Hun Devleti'nin yıkılması.
18:  Doğu Hunlarının yeniden güçlenmeleri ve bağımsızlıklarını kazanması.


M.S
48:  Hun İmparatorluğu'nun, Kuzey ve Güney Hunları olarak ayrılması.
150:  Kuzey Hun Devleti'nin yıkılması.
216:  Güney Hun Devleti'nin Çin tarafından ortasan kaldırılması.

224:  Sasani Devleti'nin kurulması.
313:  Hristiyanlığın Roma'da serbest bir din olarak kabul edilmesi.
375:  Kavimler Göçü.
395:  Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
434:  Attila'nın Avrupa Hun Devleti'nin başına geçmesi.
447:  Attila'nın Doğu Roma Seferi.
451:  Attila'nın Batı Roma (Galya) seferi.
452:  Attila'nın İtalya Seferi.
453:  Attila'nın vefatı.
476:  Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması.

552:  Göktürk Devleti'nin kurulması.

557:  Akhunlar Devleti'nin yıkılması.
582:  Göktürk İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
630:   Doğu Göktürklerin Çin egemenliği altına girmeleri
681:  İkinci Göktürk Devletinin kuruluşu.
732:  Puvatya Savaşı.
744:  İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılışı. Uygur Devleti'nin kuruluşu.
751:  Talas Savaşı.
805:  Frankların, Avar Devleti'ne son vermeleri.
840:  Uygur Devleti'nin yıkılışı. Kırgızların devlet kurmaları. Karahanlar Devleti'nin kuruluşu.
868:  Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu.
875:  Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu.
905:  Tolunoğulları Devleti'nin yıkılışı.

935:  Ihşidiler Devleti'nin kuruluşu.
963:  Gazneliler Devleti'nin kuruluşu.
969:  Ihşidiler Devleti'nin yıkılışı.
999:  Samanoğulları Devleti'nin yıkılışı.
1007: Selçuk Bey'in vefatı.

1015:  Çağrı Beyin Anadoluya gelmesi.
1040:  Dandanakan Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.

1048:  Pasinler Savaşı.
1055:  Tuğrul Beyin Bağdat'a girmesi.
1063:  Tuğrul Beyin vefetı.

1067:  Alp Arslan'ın Türkistan Seferi.
1071:  Malazgirt Savaşı.
1072:  Alp Arslan'ın vefatı. Melikşah'ın hükümdar olması.
1075:  Süleyman Şahın İznik'i alması.
1077:  Türkiye Selçukluları Devleti'nin kurulması.
1086:  Süleyman Şahın vefatı.

1092:   Melikşah'ın vefatı. I. Kılıç Arslan'ın hükümdar olması.
1096:   I. Haçlı seferinin başlaması.
1107:   I. Kılıç Arslan'ın vefatı.
1144:   Musul Atabeyinin Urfa'yı Haçlılardan geri alması.
1147:  II. Haçlı Seferi.
1157:  Sencer'in vefetı. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması.
1171:  Fatımiler Devleti'nin yıkılışı.
1174:  Eyyubiler Devleti'nin kurulması.

1189:  III. Haçlı Seferi.
1201:  Saltuklular Beyliği'nin sona ermesi.
1204:  IV. Haçlı Seferi. İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması.
1206:  Delhi Türk Sultanlığı'nın kurulması.

1207:  Cengiz Hanın Moğol İmparatorluğu'nun kurması.
1212:  Karahanlılar Devleti'nin yıkılışı.

1227:  Cengiz Hanın vefatı.
1230:  Yassıçimen Savaşı.
1231:  Celaleddin Harzemşah'ın vefatı.

1237:  I. Alaeddin Keykubad'ın vefatı.
1243:  Kösedağ Savaşı.
1246:  II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vefatı.

1277:  Baybars'ın Anadolu'ya gelmesi. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeyi resmi dil ilan etmesi.
1299:  Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.
1308:  II. Mesut'un vefatı ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin sona ermesi.
1326:  Bursa'nın Fethi. Bursa'da ilk Osmanlı sarayının yapılması.
1336:  İlhanlı Devleti'nin yıkılması.

1369:  Timur'un Emir ilan edilmesi.
1402:  Ankara Savaşı.
1403:  Yıldırım Bayezıd'ın ölümü.
1403:  Akkoyunlu Devleti'nin kuruluşu.
1413:  Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yeniden bir yönetim altına toplaması.
1416:  Venediklilerle ilk Deniz Savaşı.
1428:  Şeybaniler Devleti'nin kurulması.
1451:  II. Mehmet'in padişah olması.
1453:  İstanbul'un fethi.
1456:  Kazak Hanlığı'nın  kurulması.
1459:  Sırbistan'ın fethi.
1460:  Mora'nın fethi. İsfendiyaroğulları Beyliği'ne son verilmesi.
1461:  Trabzon'un Fethi.
1469:  Karakoyunlular Devleti'nin yıkılışı.
1473:  Otlukbeli Savaşı.
1476: Boğdan'ın Osmanlı Devleti'ne Bağlanması.
1502:  Akkoyunkular Devleti'nin yıkılışı.
1507:  Timur Devleti'nin sona ermesi.
1512:  Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
1514:  Çaldıran Savaşı.
1516:  Mercidabık Savaşı.

1517:  Ridaniye Savaşı. Memlük Devleti'nin sona ermesi. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
1520:  Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olması.
1522:  Rodos'un fethi.
1538:  Preveze Deniz Zaferi.
1541:  Macaristan'ın Osmanlı Topraklarına katılması.
1559:  Şehzade Bayezid ve II. Selim'in konya ovasındaki savaşı
1566:  Kanuni Sultan Süleyman'nın Zigetvar seferi ve vefatı.
1571:  Kıbrıs'ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı.
1575:  Lehistan'ın Osmanlı himayesine alınması.
1577:  Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması
1569:  Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğuya yayılması. Sumatra seferi.
1579:  Sokullu Mehmet Paşanın vefatı.
1596:  Eğri Kalesi'nin alınması, Hoçova Savaşı, Kanije'nin Fethi.
1606:  Zitvatorok Antlaşması.
1633:  Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı.
1639:  Kasr-ı Şirin Antlaşması.
1651:  Kösem Sultan'ın öldürülmesi.
1669:  Girit'in Fethi.
1683:  II. Viyana Kuşatması.

1700:  İstanbul Antlaşması.

1691:  Salenkamen savaşı.
1711:  Prut Savaşı ve Antlaşması.
1716:  Nemçe seferinin açılması.
1718: Pasarofca Antlaşması.
1724:  Erivan'ın fethi.
1727:  İstanbul'da ilk Türk Matbaası'nın açılması.
1730:  Patrona Halil İsyanı, Lale Devri'nin sona ermesi.
1736:  Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
1739:  Belgrad Antlaşması.
1740:  Fransa ile kapitülayonların yenilmesi.
1744:  Nadir Şah'ın Kars muhasarası.
1768:  Osmanlı-Rus Savaşının başlaması.
1470:  Çeşme'de Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması.
1774:  Küçük Kaynarca Antlaşması.

1792:  Yaş Antlaşması.
1881:  Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu.
1804:  Sırp İsyanı. Napolyon'un kendini imparator ilan etmesi.
1806:  Osmanlı-Rus Savaşı.
1812:  Bükreş Antlaşması.
1815:  Viyana Kongresi.
1821:  Yunan Mora İsyanı'nın başlaması.
1826:  Yeniçeri Ocağı'nın kapatıması.
1827:  Türkiye'de " Buğ gemisi" diye adlandırılan ilk buharlı geminin
çalışmaya başlaması.

1829:  Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.
1839:  Nizip Savaşı, II. Mahmut'un vefatı, Tanzimat Fermanı'nın ilanı

1840:  Londra Antlaşması.
1854:  Kırım Savaşı, Silistre müdafası.
1855:  Türk ordusunun Kerç bağazına asker çıkarması.
1856:  Paris Antlaşması, Islahat Fermanı'nın ilanı.
1867:  Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine hareketi.
1878:  Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları.
1881:  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali.
1882:  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali. Düyun-u Umumiye idaresi'nin kurulması.
1897:  Osmanlı-Yunan Savaşı.
1908:  İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Girit'in Osmanlı devletinden ayrılması.
1909:  31 Mart Olayı, II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesi.
1911:  Trablusgarp Savaşı.
1912:  Uşi Antlaşması, Balkan Savaşı'nın başlaması.
1913:  Balkan Savaşı'nın sona ermesi.
1914:  Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması.
1915:  Çanakkale Cephesi'nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
1917:  Rusya'da ihtilal çıkması.
1917:  Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması.
1919:  15 Mayıs İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali.
1919:  19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 22 Haziran Amasya Genelgesi
23 Temmuz- 5 Ağustos Erzurum Kongresi  4-11 Eylül Sivas Kongresi
1920:  10 Ağustos Sevr Antlaşması'nıb imzalanması.
1921:  Yeni Türk Devletinin ilk Anayasası. Birinci İnönü Muharebesi. Londra Konferansı
İkinci İnönü Muharebesi. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. İstiklal Marşımızın
Kabulü.Sakarya Meydan Muharebesi. Kars Antlaşması. Ankara Antlaşması.
1922:  Saltanatın kaldırılması.
1923:  Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurması.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top