Ülkemiz ve Dünya

ALDIKLARIMIZ, SATTIKLARIMIZ

Belirli bir kazanç sağlamak amacıyla her türlü mal ve hizmetin alım satım faaliyetlerine ti­caret adı verilir. Bir ülkenin sınırları içindeki iç pa­zara yönelik ticaret iç ticaret, ülkeler arasında dış pazara yönelik ticaret ise dış ticaret olarak ad­landırılır.

Ülkeler ürettikleri malların ya da ham maddelerin fazlasını diğer ülkelere satar.

Dış ticaret içinde yer alan bu faaliyete dış satım (ihracat) adı verilir.

Dış ticaret ile satılan malların döviz olarak karşılığına dış ticaret hacmi denir.

Ülkelerin ihtiyacı olan çeşitli ürünleri diğer ülkelerden satın alması faali­yetine ise dış alım (ithalat) adı verilir.

Bir ülkenin ihracatı ve ithalatı üzerinden alınan vergiye gümrük vergisi denir. Devlet gümrük vergisinin alınmasından sorumludur ve bazı kuruluşları aracılığıyla bu işi yapar. Ülkelerin giriş ve çıkışlarında gümrük kapısı olarak adlandırılan vergi denetiminin yapıldığı yerler vardır.

Ülke

Başkenti

Gümrük Kapısı

ÜLKE

BAŞKENT

Suriye

Şam

Nusaybin, Cilvegözü, Ceylanpınar

Azerbaycan

Bakü

İrak

Bağdat

Habur

Özbekistan

Taşkent

iran

Tahran

Gürbulak, Esendere

Kırgizistan

Bişkek

Gürcistan

Tiflis

Sarp

Kazakistan

Astana

Ermenistan

Erivan

Akyaka

Türkmenistan

Aşkabat

Nahcivan

Özerk Bölge

Dilucu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Lefkoşa

Yunanistan

Atina

İpsala

Bulgaristan

Sofya

Kapıkule

Türkiye'nin sınır komşuları

Türki Cumhuriyetler

 

 

Son yıllarda ülkeler arasında belirlenen bazı merkezlerde gümrük vergisi ödemeden mal alımı ve satımı yapılan serbest ticaret bölgeleri oluşturulmaktadır.

 

TÜRKİYE'NİN DIŞ SATIMI (İHRACATIMIZ)

Ülkemizin dış ticaret hacmi yıllara göre büyümüş olsa da henüz yeterli düzeyde değildir. Özellikle dış satımımız istenilen düzeye ulaşama­mıştır. Bunda dış pazarlarda yaşanan rekabet güçleri, hızlı nüfus artışı ve dışarıdan alınan ağır sanayi ürünlerine ödenen giderlerin fazla olması gibi faktörler etkili olmuştur.

 

Türkiye'nin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler

Madencilik sektöründe;

 • Krom
 • Bor
 • Civa
 • Manganez
 • Bakır

Tarım sektöründe; 

 • Pamuk
 • Tütün
 • Sanayi bitkileri
 • İncir
 • Üzüm
 • Zeytin
 • Turunçgiller
 • Buğday
 • Arpa
 • Sebze ve meyve
 • Canlı hayvan
 • Hayvansal ürünler
 • Su ürünleri

İmalat sanayi sektöründe:

 • Dokuma ve tekstil ürünleri
 • Bitkisel ve hayvansal yağlar
 • Unlu mamuller
 • Plastik maddeler'
 • Orman ürünleri
 • Kimyasal maddeler
 • Demir - çelik ürünleri
 • Madeni eşyalar
 • Ev eşyaları
 • Şeker
 • Lastik
 • Çimento

Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler

Almanya, ABD,İspanya, İngiltere ,Hollanda,İtalya, Rusya, Fransa

 

 

TÜRKİYE’NİN DIŞ ALIMI (İTHALATIMIZ) Türkiye'nin dış ticaretinde ithalatın payı ihracattan fazladır. Bu nedenle ticarette giderleri­miz gelirlerimizden fazladır. İthalatımızda da en fazla pay sanayi sektörüne aittir. Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için ithalatta en az pay tarım sektö­rüne aittir.

Türkiye'nin İthal Ettiği Başlıca Ürünler

Tarım sektöründe;

 • Çay
 • Kahve
 • Muz
 • Pirinç
 • Kauçuk

Madencilik sektöründe;

 • Ham petrol
 • Doğalgaz

İmalat sanayi sektöründe;

 • Sanayi ham maddeleri
 • İlaç
 • Boya
 • Madeni yakıtlar
 • Yağlar
 • Suni gübre

 

  Ülkemizin dış ticareti ile ilgili diğer bilgilere ulaşmak için alttaki linklere tıklayınız

Komşular ve Türk Cumhuriyetleriyle Alışveriş ,Ülkemiz Neler Alıp Satıyor
Türkiye En Çok Hangi Ülkelerle Alışveriş Yapıyor ,Ülkemiz Neler Alıp Satıyor

KİM NEREDE ÇALIŞIYOR?

Dünya üzerinde yaşayan nüfusun bir kıs­mı tarım, bir kısmı sanayi, bir kısmı da hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu sektörler içinde de­ğişik meslek dalları yer almaktadır.

 

Sektörün

Adı

Ekonomik Faaliyet

Kolları

Tarım

Tarla ve bahçe bitkileri,

hayvancılık ve ormancılık

Sanayi

Madencilik,

Elektrik, gaz ve su,

İnşaat ve bayındırlık işleri

Hizmetler

Toptan ve perakende ticaret,

lokanta ve oteller, ulaştırma,

haberleşme, depolama, mali kurumlar, sigorta ve yardımcı

iş hizmetleri, toplum hizmet-

leri, sosyal ve kişisel hizmetler

 

Tarım sektöründe çalışan nüfusun yoğun olduğu ülkeler fazla gelişme gösterememiştir. Hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfusun faz­la olduğu ülkeler ise oldukça gelişmiş ülkelerdir.

Malavi, Bolivya, Arnavutluk, Bangla­deş ve Jamaika gibi ülkelerde tarım alanında ça­lışan nüfusun oranı yüksek iken ABD, Japonya, İngiltere, Norveç, Güney Afrika gibi ülkeler hiz­met ve sanayi sektörü alanında gelişme göstermiş­tir. Tarım sektörüne ağırlık veren ülkelerin geliş­mişlik düzeyi yetersiz, hizmet ve sanayi sektörüne ağırlık veren ülkelerin gelişmişlik düzeyi yüksektir.

Sanayileşmiş ülkelerde tarımda çalışan insan sayısı azdır. Ancak tarımdan elde edilen verim oldukça yüksektir. Sanayileşmiş ülkelerde tarım alanında modern yöntemler uygulandığı gi­bi teknik araç ve gereçlerden yararlanarak daha çok gelir ve verim elde edilir.

Ülkelerin ekonomik alanda öne çıkmala­rında;

 • İklim özellikleri
 • Toprak özellikleri
 • Doğal kaynaklar
 • Devlet politikası
 • Yetişmiş insan gücü
 • Girişimcilik arayışı etkili olur.

Tüm bu etkinliklerin yanında yaşadık­ları ülkenin kalkınması için insanların;

v  Dürüst,

v  Çalışkan,

v   Vatanı ve milletini seven,

v  Sorumluluk duygusu gelişmiş olmaları gerekmektedir.

 DÜNYA'NIN NERESİNDEYİZ

Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan in­san sayısına nüfus denir. Bu alan Dünyanın ta­mamı olabileceği gibi kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy veya daha dar bir alan da olabilmektedir.

İnsanların eseri olan ya da doğal çevre­den elde edilen, işletildiğinde gelir getiren zengin­likler ekonomik kaynak olarak adlandırılır. Ekono­mik kaynakların işleniş şekillen, mal ve hizmet et­kinlikleri ile bu etkinliklerden doğan ilişkilerin bü­tününe de ekonomik faaliyetler denir.

Nüfus ve ekonomik faaliyetler yeryüzüne eşit ve dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bunun nedeni yeryüzündeki her alanın aynı özellikleri taşımamasıdır.

Dünya üzerinde nüfusun ve ekonomik fa­aliyetlerin dağılışının düzensiz olmasında çeşitli faktörler etkilidir. Bunlar;

Fiziki Faktörler

1. Yeryüzü şekilleri

2.İklim özellikleri

3.Bitki örtüsü

4. Toprak verimliliği

5. Su kaynakları

6. Kara ve denizlerin dağılışı

7- Coğrafi konum

8.  Yer altı kaynakları

9.  Bakı

Beşerî ve Ekonomik Faktörler

1.Ulaşım

2.Sanayileşme

3.Ticaret

4.Tarım

5.Yer altı zenginlikleri

6.Turizm

7 Tarihî faktörler

8.Göçler

 

 • Arazinin engebeli olduğu yerlerde ulaşım, iş olanakları ve tarım alanları kısıtlı olur. Bu ne­denle dağlık ve engebeli alanlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Dünya nüfusunun yaklaşık onda dokuzu ova ve düzlüklerde yaşamaktadır. İnsan­lar asırlar boyunca yerleşmek için düz alanları seçmiştir. Örneğin; Alp ve Himalaya dağları gibi yüksek ve engebeli yerlerde nüfus oldukça azdır.

 

 • İklim özellikleri de nüfusun coğrafi dağılı­şı üzerinde etkilidir. Sıcaklık ve yağış koşullarının yeterli olduğu yerlerde nüfuslanma fazla iken ekonomik faaliyetler de çeşitlidir. Buna karşılık sı­caklığın ve yağışın yetersiz veya çok fazla olduğu yerlerde ise nüfus ya çok az ya da hiç yoktur. Ku­tup bölgeleri ve Ekvator çevresi bu duruma ör­nektir. Doğal bitki örtüsü orman olan bu alanlar tarıma ve yerleşmeye elverişli değildir. Bu neden­le bu alanlarda nüfusun az olduğu görülür.
 • Verimli toprakların bulunduğu, akarsula­rın, göllerin, tatlı su kaynaklarının olduğu yerlerde de nüfus yoğundur. Örneğin; Nil, Dicle, Fırat, İndus ve Ganj gibi akarsu havzaları tarıma elverişli olduğu için buralarda nüfus yoğundur.
 • Ulaşım, sanayi, tarım, ticaret ve enerji kaynaklarının işletilmesi gibi ekonomik faaliyetle­rin yoğun olduğu yerlerde insan gücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle buralarda nüfus yoğundur. Örneğin; önemli ticaret yollarının geçtiği Türkiye, tarım alanlarının geniş olduğu Hindistan, sanayi­nin geliştiği Batı Avrupa ve Japonya nüfusun yo­ğun olduğu yerlerdir.

 

Dünyada Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler

 • Afrika'da Nil Vadisi,
 • Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları,
 • Güneydoğu Asya kıyıları (Malezya, En­donezya, Hindistan),
 • Avrupa ülkeleri (Fransa, İngiltere, Hollan­da, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, Ma­caristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya).

Dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlerde iklim şartları elverişli, yeryüzü şekilleri sade, tarım alanları geniş, toprak özellikleri tarıma elverişli, su kaynaklan bol, ulaşım ağı gelişmiştir.

 

Dünyada Nüfusun Az Olduğu Yerler

 • Dağların yüksek kesimleri,
 • Kuzey ve güney kutup çevreleri,
 • Bataklık alanlar ve engebeli dağlık araziler,
 • Ekvatoral bölgedeki Amazon ve Kongo havzaları gibi sık ormanlık alanlar,
 • Asya  Kıtası  içlerindeki  ve  dönenceler çevresindeki çöl ve bozkır alanlarıdır.

Dünyada nüfusun ve ekonomik faaliyet­lerin az olduğu yerler doğal faktörler açısından insan yaşamı için uygun koşullar taşımayan yer­lerdir.

 

Nüfus Yoğunluğu Fazla Olan Ülkelerden Bazıları

Bangladeş,Güney Kore,Hollanda,Belçika,Japonya,  Hindistan,El Salvador,Sri Lanka,İngiltere,Almanya

Nüfus Yoğunluğu Az Olan Bazı Ülkeler

Moğolistan,Nabibya,Avusturya,Moritanya,Libya,Kanada,Kazakistan,OrtaAfrika,Bolivya,Rusya,

TÜRKİYE'DE NÜFUS DAĞILIŞI

 • Türkiye'de kıyı kesimleri, iklimin elverişli olmasından dolayı tarımsal etkinlikler için uygun koşullar oluşturur. Bu nedenle kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır.
 • Kışları çok soğuk geçen yüksek ve engebeli alanlar ile kuraklığın yaygın olduğu kesim­lerde nüfus yoğunluğu azdır.

Türkiye'de Nüfusun Yoğun Olduğu

Kesimler

 1. Çatalca-Kocaeli Bölümü başta olmak üzere Marmara Bölgesi,
 2. Ege Bölümü,
 3. Çukurova ve Akdeniz kıyı kesimi,
 4. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri,
 5. İç kesimlerde verimli alüvyal ovalar.

 

Türkiye'de Nüfusun Seyrek Olduğu Kesimler

 1. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,
 2. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yüksek platolar,
 3. Hakkari Bölümü(Doğu Anadolu)
 4. Menteşe Yöresi(Akdeniz)
 5. Teke ve Taşeli platoları(Akdeniz)
 6. Yıldız Dağları Bölümü(Marmara)
Top