Havza Genelgesi'nin orjinal hali, Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesi

Havza Genelgesi'nin orjinal hali, Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesi

 

 

HAVZA GENELGESİ

(Osmanlı Türkçesi)

Zâta mahsustur.                                  Havza

15. K. Kumandanlığına

Mıntıka-i âcizîde (ve civarında) bulunan vilâyetlerle müstakil mu- tasarrıflıklara keşide ettiğim telgrafnâmenin suretini aynen takdim edi- yorum.    

İstihbarat Numara: 14                                                        28 Mayıs 35

                                                                                                                             9’uncu Ordu Müfettişi

                        Mustafa Kemal

İzmir’in ve maalesef bunu takip eden Manisa’nın işgali tehlike-i müstakbeleyi daha aleni ihsas etmiştir. Tamamiyet-i mülkiyemizin mu- hafazası için tezahürât-ı milliyenin daha canlı olarak izhâr ve idâme-   si lazımdır. Hayat ve istiklâl-i milliyi rahne-dâr eden işgal ve ilhak gibi hadiseler bütün milleti dil-hûn etmektedir. Teessürât zabt olunamıyor. Kabil-i hazm ve tahammül olamayan bu ahvalin derhal ref’ ve izalesini bütün medenî milletlerle büyük devletlerin adl ve tesirinden sabırsızlıkla intizâr zemininde önümüzdeki hafta zarfında Pazartesi başlayıp Çarşam- ba günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler akdiyle tezahürât-ı milliyede bulunulması ve bunun tekmil mülhakata da teşmili ve bütün düvel-i muazzama mümessillerine, Bâb-ı Âliye müessir telgraflar verilmesi ve ecnebi olan yerlerde ecnebilere de hususi tesirler yapılmakla beraber tezahürât-ı milliyede adâb ve sükûnetin fevkalade mahfuziyeti ve Hıristiyan halka karşı bir tariz ve nümayiş ve husumet gibi etvâr alınmaması elzemdir.

Zât-ı âlilerinin bu fikirler etrafında hassas ve müessir bulunmala- rı cihetiyle işin hüsn-i idare ve muvaffakiyetinden âcizlerinde itminan-ı tam mevcuttur. Neticesinin inba buyrulmasını rica eylerim.

29.5.35

 

 

HAVZA GENELGESİ

(Günümüz Türkçesi)

Kişiye özeldir.                                   Havza

15 inci Kolordu Komutanlığına

Bölgemde ve civarında bulunan vilâyetlerle bağımsız mutasarrıflık- lara gönderdiğim telgrafın suretini aynen takdim ediyorum.

İstihbarat Numara: 14                                                    28 Mayıs 1919 9’uncu Ordu Müfettişi

Mustafa Kemal

İzmir’in ve maalesef bunu takip eden Manisa’nın işgali gelecekte- ki tehlikeyi daha açık göstermektedir. Ülke bütünlüğümüzün korunması için millî gösterilerin daha canlı olarak yapılması ve sürdürülmesi lazım- dır. Hayatımıza ve millî bağımsızlığımıza zarar veren işgal ve ilhak gibi olaylar bütün milletin içini kan ağlatmaktadır. Üzüntüler durdurulamı- yor. Sindirilmesi ve tahammülü mümkün olmayan bu durumun derhâl yok edilip giderilmesi bütün medeni milletlerle büyük devletlerin adalet ve nüfuzlarını sabırsızlıkla beklemek konusunda önümüzdeki hafta için- de Pazartesi başlayıp Çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler yaparak millî gösteride bulunulması ve bu- nun bütün bağlı olan yerlere yayılmasına ve bütün İtilaf devletleri temsil- cileri ile Osmanlı Hükümetine etkili telgraflar verilmesi ve yabancı olan yerlerde yabancılara da özel etkiler yapılmakla beraber millî gösterilerde adap ve sükûnetin fevkalade korunması ve Hristiyan halka karşı bir sa- taşma, gösteri ve düşmanca tavırlar alınmaması lazımdır.

Sizin bu fikirler etrafında hassas ve etkili bulunmanız yönüyle işin iyi idare edileceği ve başarılı olunacağı hususunda inancım tamdır. Sonu- cunun bildirilmesini arz ederim.

29.5.1919

 

Resim ve belge kaynağı: https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/2319

 

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top